1. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Nabywcy lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Nabywca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Nabywcę oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy sklep@ortopedyczny.com.pl.  Oświadczenie można złożyć również na formularzu, wzór stanowi załącznik nr 1.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Nabywcę drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Nabywcy na podany przez Nabywcę adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7. W   przypadku   odstąpienia   od   Umowy   Sprzedawca   zwraca   Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Nabywcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

10. Nabywca powinien odesłać Produkt na adres Cross Medica sp. z o.o. sp.k., 03-462 Warszawa, ul. Jagiellońska 50/326 Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Nabywca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

11. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

12. Nabywca odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do Umowy w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Formularz zwrotu - do pobrania