REGULAMIN  sklepu internetowego ortopedyczny.com.pl

Regulamin sprzedaży drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem” określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedawcę pod adresem http://ortopedyczny.com.pl. § 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która składa Zamówienie.

3. Przedsiębiorca – Nabywca zawierający  Umowę Sprzedaży  Produktów w celu  związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sklep Internetowy – sklep internetowy ortopedyczny.com.pl  dostępny pod adresem www.ortopedyczny.com.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę,  za pośrednictwem którego Nabywca może zawrzeć Umowę sprzedaży.

5. Produkty – rzeczy ruchome, które są przedmiotem Umowy Sprzedaży,  uwidocznione na stronie internetowej ortopedyczny.com.pl Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia.

6. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Nabywcę, za pomocą strony Internetowej Sklepu internetowego poprzez założone Konto, zgodnie z niniejszym Regulaminem (oferta), określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów.

7. Sprzedawca – Cross Medica sp. z o.o. sp.k., 03-462 Warszawa, ul. Jagiellońska 50/326, wpisana do KRS 0000652452, NIP 125-149-55-25, REGON 0141437058, suma komandytowa 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenie (przyjęcie) przez Sprzedawcę (potwierdzenie Zamówienia) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Nabywca może złożyć Zamówienie.

10. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, umożliwiająca Nabywcy korzystanie ze strony internetowej Sklepu, w tym złożenie zamówienia.

11. Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

12. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w odrębnych przepisach.

13. Konto użytkownika –narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego, które po wprowadzeniu danych umożliwia Nabywcy m.in. edycję danych Nabywcy, śledzenie statusu zamówienia , przeglądanie historii zamówień itp.

14. Użytkownik – Nabywca zarejestrowany na stronie internetowej Sklepu, posiadający Konto Użytkownika.§ 2 Warunki ogólne

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Regulamin jest częścią Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką obsługującą standard HTML 5 oraz z włączoną obsługą Java Script i plików cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ceny stają się wiążące w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.§3 Składanie zamówień

1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.ortopedyczny.com.pl.

2. Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w następnym dniu roboczym.

3. W trakcie składania zamówienia, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym Sprzedającego w celu utworzenie Konta. W takim przypadku formularz zamówienia jest jednocześnie formularzem rejestracji.

4. Nabywca wypełniając Formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych adresowych, teleadresowych oraz adresu e-mail.

5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę nie oznacza zawarcia Umowy Sprzedaży. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z  niepoprawnych lub nieaktualnych danych podanych przez Nabywcę w formularzu zamówienia lub Formularzu rejestracji, w szczególności wywołane podaniem błędnych danych kontaktowych Nabywcy lub adresu dostawy.§4 Ceny produktów, formy płatności 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Nabywcę składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów zamieszczonych w Sklepie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiana ceny przez sprzedawcę nie ma wpływu na cenę Produktów określonych w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny.

4. Nabywcy przysługuje prawo wyboru następujących form płatności:

a) przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy  68 1240 1082 1111 0010 1865 7592.

b) za pośrednictwem serwisu Dotpay.

c) gotówką -kurier pobranie.§5 Dostawy Produktów

1. Zamówienia realizowane są w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę lub od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy a zamówienia na produkty niedostępne w magazynie do 30 dni.

2. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres dostawy wskazany przez Nabywcę w Formularzu Zamówienia. Nabywca może również wybrać opcję odbioru osobistego w punktach wskazanych do odbioru.

3. Koszt dostawy Produktów wyświetlany jest po wybraniu sposobu dostawy.§6 Gwarancje i reklamacje

1. Wszystkie produkty zamieszczone w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na ternie Polski oraz w razie potrzeby instrukcję obsługi, która jest dostarczana wraz z Produktem.

2. Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

3. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewłaściwym zainstalowaniem oraz użytkowaniem zakupionego Produktu.

5.  Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony Produkt jest niezgodny z zamówieniem, Nabywcy przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy na podstawie ustawy Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964r. (Dz.U,. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6. Reklamacje powinny być kierowane na adres e-mail  sklep@ortopedyczny.com.pl  z podaniem nr zamówienia, którego dotyczy. Zgłoszenie powinno również zawierać: rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć do Sprzedającego Produkt oraz kopię dowodu jego zakupu.

7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Termin może być przesunięty przez gwaranta o 30 dni.

8. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przesłana Nabywcy na wskazany przez niego adres elektroniczny w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Nabywca o odmowie zostanie poinformowany elektronicznie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

9. W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy, naprawy oraz wymiany reklamowanego Produktu ponosi Sprzedający. W innym przypadku odmowy reklamacji towar zostanie odesłany do Nabywcy na jego koszt.§7 Odstąpienie od umowy

1. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Nabywcy lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Nabywca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Nabywcę oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy sklep@ortopedyczny.com.pl.  Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Nabywcę drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Nabywcy na podany przez Nabywcę adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7. W   przypadku   odstąpienia   od   Umowy   Sprzedawca   zwraca   Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Nabywcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

10. Nabywca powinien odesłać Produkt na adres Sklep medyczno-ortopedyczny, 03-462 Warszawa, ul. Jagiellońska 50/326 Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Nabywca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

11. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

12. Nabywca odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do Umowy w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.§8 Prawa autorskie

1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana bądź uzupełniana chyba, że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość strony internetowej nie może być powielana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Znaki towarowe, loga oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronach internetowych sklepu należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystywane bez zgody ich właścicieli.§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Nabywców w związku ze składanym zamówieniem jest Cross Medica sp. z o.o. sp.k., 03-462 Warszawa, ul. Jagiellońska 50/326.

2. Podawane przez Nabywcę podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.1000).

3. Sprzedający na podstawie RODO w związku z UŚUDE,  jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta tylko w zakresie niezbędnym w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia, założeniem Konta, rozpatrywaniem ewentualnej reklamacji, dochodzeniem roszczeń w związku z zamówieniem, a także w celach archiwizacyjnych.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, nazwę podmiotu, adres do płatności/do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr konta bankowego w przypadku zwrotu, dane dotyczące złożonego zamówienia.

5. Na podstawie RODO Sprzedający, jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta dla celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych.
Dla możliwości prowadzenia określonych typów działalności marketingowej, takich jak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny niezbędne jest udzielenie przez Nabywcę odrębnych zgód stosownie do przepisów UŚUDE oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. W szczególności bez wyrażenia przez Nabywcę osobnych zgód adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu nie będą wykorzystywane dla celów realizacji marketingu bezpośredniego.

6. Sprzedający przetwarza dane eksploatacyjne (adresy IP Użytkowników) wyłącznie dla potrzeb związanych z możliwością diagnozowania problemów technicznych, dla celów administrowania Sklepem Internetowym, w tym wdrażania usprawnień, a także dla celów statystycznych.

7. Sprzedający jako administrator danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz danych objętych ochroną zgodnie z RODO. W szczególności Sprzedający zapewnia ochronę przekazanych przez Użytkownika Danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

9. Klientowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania.

10. Podanie  danych  osobowych  przez   Klienta  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  dla możliwości złożenia Zamówienia lub założenia Konta.§9 Postanowienia końcowe

1. Postanowień określonych w §7 nie stosuje się do Przedsiębiorców.

2. Obecność produktu w Sklepie Internetowym nie oznacza dostępności Produktu oraz możliwości zrealizowania zamówienia

3. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji Produktów zamieszczonych w Sklepie pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów Produktów.

4. Regulamin może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę.

5. Pytania i skargi prosimy kierować  na sklep@ortopedyczny.com.pl

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach Konsumenta (Dz.U.2014r. poz. 827)

7. Wszelkie spory związane ze stosowaniem Regulaminu oraz wykonaniem Umów Sprzedaży rozpatrywane będą przez właściwy sąd

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i związku z wykonywaniem Umów, rozstrzygane będą przez sąd właściwy określony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego

5. Regulamin obowiązuje od 2019.02.18

 

Załącznik:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.