Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego www.ortopedyczny.com.pl.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sklepu internetowego Nabywca/Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? Administratorem Państwa danych osobowych jest Cross Medica sp. z o.o. sp.k., 03-462 Warszawa, ul. Jagiellońska 50/326. Dane kontaktowe +48 882-810-196. 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe uzyskujemy przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia,  w trakcie komunikacji z podmiotem danych. Ponieważ kupujecie Państwo również produkty medyczno-ortopedyczne, mogące wskazywać na Państwa stan zdrowia, przetwarzamy również Państwa dane wrażliwe: informacje dotyczące Państwa zdrowia lub informacje dotyczące  wyrobów medycznych.

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: 

-Zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy” 

-Wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania Faktur, czy udzielania odpowiedzi na Reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny) 

- Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO) – „prawnie uzasadniony interes” 

- Marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – „prawnie uzasadniony interes” 

-Marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit a RODO) – „zgoda” 

4. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: 

- Podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, księgowe i magazynowe,

- Innym administratorom, np. kurierom,  

-Podmiotom realizującym naprawy gwarancyjne.

Firma nie będzie sprzedawała ani wypożyczała Państwa danych osobowych bez Państwa zgody z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów firmy.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein). 

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów.

 W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

- Czas trwania umowy,

- Czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, 

- Czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

- Czas do momentu wycofania zgody.

6. JAKIE PAŃSTWO MAJĄ PRAWA? 

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: 

- Dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

- Sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

- Przeniesienie danych określonych w RODO,

- Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowalonym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie. 

Bezpieczeństwo danych

Do przetwarzania Państwa danych jest upoważniona ograniczona ilość osób i są to osoby  posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych. Jest on obowiązany zastosować środki techniczne    i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

Z Administratorem Danych osobowych możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: ADO@ortopedyczny.com.pl.


Polityka cookies

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego http:/ortopedyczny.com.pl/ (w dalszej części zwanego „Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się

Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, prosimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać żadnych danych osobowych.